Voorzorgsmaatregelen

Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen en onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

Gevarenaanduidingen